Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

TWORZENIE GRUP
I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW


Poddziałanie: 9.1 - Tworzenie grup i organizacji producentów w rolnictwie i leśnictwie

Tworzenie się grup i organizacji producentów stanowi odpowiedź na rosnące wymogi odbiorców surowców rolnych i ma szczególne znaczenie w Polsce jako kraju o silnym rozdrobnieniu agrarnym.

Z punktu widzenia producentów rolnych, udział w grupie producentów oznacza stabilizację zbytu produktów, zwiększenie opłacalności produkcji. W ramach grupy lub organizacji producentów możliwe jest: wspólne planowanie i organizowanie produkcji pod kątem zapewnienia odpowiedniej jej wielkości i jakości, wspólne przygotowanie produktów do sprzedaży, ich przechowywanie i transport, nawiązywanie kontaktów handlowych i negocjowanie warunków sprzedaży. Działanie grupowe wzmacnia pozycję producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym, sprzyja zwiększaniu ich udziału w wartości dodanej. Współpraca z grupą producentów jest też korzystna dla odbiorcy surowca ze względu na możliwość zapewnienia sobie: regularności dostaw, dostosowania ich wielkości do potrzeb, odpowiedniej i wyrównanej jakości surowca.

Wsparcie tworzenia się grup i organizacji producentów wpisuje się w postulat integracji poziomej i pionowej oraz skracania łańcucha żywnościowego, stanowi więc element realizacji celu szczegółowego 3A „Poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe”.

Dodatkowo grupy producentów poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań w zakresie organizacji produkcji i marketingu, a także technologii produkcji mogą przyczyniać się do zwiększenia innowacyjności sektora rolnego. Ponadto, realizacja działania wpisuje się także w cele klimatyczne i środowiskowe; przewidziano preferencje w zakresie dostępu do wsparcia dla grup i organizacji, które utworzą się w kategorii rośliny w plonie głównym, całe lub rozdrobnione, uprawiane z przeznaczeniem na cele energetyczne lub do wykorzystania technicznego oraz w kategorii produkty rolnictwa ekologicznego. Utworzenie grupy producentów rolnych pozwala na prawidłowe zarządzanie kwestiami dostaw w kontekście ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, w tym odpadów, na wspólne dokonywanie zakupów, umożliwia wspólne, a tym samym bardziej efektywne użytkowanie maszyn i urządzeń. W związku z tym, planowanie optymalnej produkcji w grupie przy dbałości o jej jakość a następnie sprzedaż produktów oraz organizowanie całego zaplecza produkcyjnego, bezpośrednio w sposób pozytywny wpływa na środowisko naturalne.

Wsparcie:

- procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy lub organizacji producentów ze sprzedaży produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków, w poszczególnych latach i sprzedanych odbiorcom niebędącym członkami grupy lub organizacji.

- do 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy, w odniesieniu do  wielkości produkcji sprzedanej: 10 % za 1 rok;  8 % za drugi rok;  6% za 3 rok; 5% za 4 rok; 4% za 5 rok.

Beneficjent:

- grupy /organizacje producentów rolnych, które powstaną po 1 stycznia 2014 roku, działające jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Nie przewiduje się wsparcia na tworzenie grup i organizacji producentów w kategorii produktu: drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone.


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA TWORZENIE GRUP
I ORGANIZACJI PRODUCENTÓW Z PROW 2014-2020 !!!KONTAKT Z EKSPERTEM:


Specjalista ds. dotacji
ERYK FASTYN
Tel.kom: +48 537 030 455
Tel.kom: +48 695 747 820

e-mail: kontakt@prow.com.pl

PROW: Śląskie, Łódzkie, Lubelskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Małopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Podkarpackie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Opolskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie.

PROW: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AGRO INNOWACJE – POZYSKUJEMY DOTACJE Z PROW !!!