Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ROZWÓJ USŁUG ROLNICZYCH


6.4 - Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Opis operacji:

W ramach działania wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych.

Koszty kwalifikowane:

  • Koszty kwalifikowalne obejmują koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku.
  • Koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem kwalifikowanym w części nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych.
  • Leasing zwrotny, dodatkowe koszty związane z umową leasingu, takie jak np. marża finansującego i ubezpieczenie oraz podatek VAT nie są kosztami kwalifikowalnymi.

Wsparcie:

- do 50% kosztów kwalifikowalnych.
- do 500 000 zł w okresie realizacji Programu.

Beneficjent:

  • osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie  usług rolniczych  jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy;
  • wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej dwa lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru:

Kryteria oceny będą ukierunkowywać wsparcie na operacje, które w najwyższym stopniu przyczyniać się będą do poprawy dostępności oferty nowoczesnych usług rolniczych dla małych gospodarstw, przyczyniać się będą do realizacji priorytetów horyzontalnych UE. W związku z tym zastosowane zostaną preferencje dla operacji, które spełnią następujące kryteria:

1. Przyczynianie się do realizacji priorytetów Unii Europejskiej:

a) innowacyjności poprzez uruchomienie nowych usług lub zmianę technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem, nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u danego usługodawcy;

b) przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne, natomiast w organizacji wykonywania usług zastosowane będą rozwiązania służące oszczędności zasobów, energii, wody, w sposób niskoemisyjny).

2. Podmioty, które nie korzystały ze wsparcia w ramach PROW 2007-2013 w ramach działań: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” lub „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętych PROW 2007-2013.

3. Realizacja inwestycji w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym.


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA ROZWÓJ
USŁUG ROLNICZYCH Z PROW!!!KONTAKT Z EKSPERTEM:


Specjalista ds. dotacji
ERYK FASTYN
Tel.kom: +48 537 030 455
Tel.kom: +48 695 747 820

e-mail: kontakt@prow.com.pl

PROW: Śląskie, Łódzkie, Lubelskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Małopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Podkarpackie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Opolskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie.

PROW: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AGRO INNOWACJE – POZYSKUJEMY DOTACJE Z PROW !!!