Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

ROLNICTWO EKOLOGICZNE


Celem działania Rolnictwo ekologiczne jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, z późn. zm.).

W Polsce istnieje specjalny system kontroli i certyfikacji, mający na celu zagwarantowanie, iż produkty oznakowane jako ekologiczne zostały wytworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. System ten jest zgodny z przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 oraz spełnia warunki określone w rozporządzeniu (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym i regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. U. L 191 z 28.05.2004 r., str. 1, z późn. zm.). System ten mocą ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz.975) jest nadzorowany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za pomocą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważnia do działania w zakresie rolnictwa ekologicznego jednostki certyfikujące, posiadające akredytację nadaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). W celu sprawowania efektywnego nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz nad rynkiem rolnictwa ekologicznego, z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych współpracują: Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Handlowa jako część Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wszystkie uprawy deklarowane do wsparcia finansowego w ramach działania Rolnictwo ekologiczne podlegają kontroli upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostek certyfikujących w ramach tego systemu. Jednostki certyfikujące ściśle współpracują z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełni rolę instytucji wdrażającej działanie oraz agencji płatniczej.

Rolnictwo ekologiczne oznacza sposób gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa rolnego, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie.

Podstawową zasadą rolnictwa ekologicznego jest zaniechanie stosowania w procesie produkcji żywności środków chemii rolnej, weterynaryjnej i spożywczej. Zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów i etapów produkcji - zarówno uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt, jak i przetwórstwa.

W ramach działania Rolnictwo ekologiczne zostały również wykorzystane pozytywne doświadczenia z funkcjonowania systemu doradztwa rolnośrodowiskowego realizowanego w ramach działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013. Jednym z wymogów w ramach wszystkich pakietów jest obowiązek posiadania, przygotowanego przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, planu działalności ekologicznej (analogicznie, jak dla działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013). Zadaniem doradcy rolnośrodowiskowego jest również informowanie beneficjentów oraz udzielanie porad mających na celu jak najlepsze i najefektywniejsze wdrożenie działania w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Rola tego doradcy jest szczególnie istotna w procesie edukowania beneficjentów działania, jako istotnego elementu przyczyniającego się do efektywnego wykorzystywania środków.

Ponadto, na terenie całego gospodarstwa objętego działaniem Rolnictwo ekologiczne, istnieje obowiązek zachowania wszystkich trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo stanowiących ostoje dzikiej przyrody.

Wsparcie w ramach tego działania obejmuje następujące poddziałania:

(11.1) Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne,
(11.2) Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego.

W ramach poddziałania (11.1) Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne pomoc udzielana będzie na następujące typy operacji (pakiety):

1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji.
2. Uprawy warzywne w okresie konwersji.
3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji.
4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji.
5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji.
6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji.

W ramach poddziałania (11.2) Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego pomoc udzielana będzie na następujące typy operacji (pakiety):

7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji.
8. Uprawy warzywne po okresie konwersji.
9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji.
10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji.
11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji.
12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.

Cele szczegółowe i cele przekrojowe

Działanie Rolnictwo ekologiczne przyczynia się bezpośrednio do realizacji Priorytetu 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, a w szczególności celu szczegółowego:

Oprócz głównego celu szczegółowego (powyżej), działanie Rolnictwo ekologiczne będzie przyczyniało się również pośrednio do realizacji innych celów szczegółowych w ramach priorytetu 4. tj.:

Ponadto, działanie Rolnictwo ekologiczne przyczynia się pośrednio do realizacji Priorytetu 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym, poprzez następujące cele szczegółowe:

Działanie realizuje także cele przekrojowe polityki rozwoju obszarów wiejskich, którymi są: innowacyjność, środowisko oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu i przystosowanie się do niej.

Poddziałania

1. Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne:

Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji;
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji;
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji;
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji;
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji.

2. Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego:

Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji;
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji;
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji;
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji;
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji;
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.

Stawki płatności:

Okres konwersji:

Pakiet 1. - 998 zł/ha,
Pakiet 2. - 1557 zł/ha,
Pakiet 3. - 1325 zł/ha,
Pakiet 4. - 1882 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) oraz 790 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze),
Pakiet 5. - 830 zł/ha oraz
Pakiet 6. - 428 zł/ha.

Utrzymanie rolnictwa ekologicznego:

Pakiet 7. - 834 zł/ha,
Pakiet 8. - 1310 zł/ha,
Pakiet 9. - 1325 zł/ha,
Pakiet 10. - 1501 zł/ha (podstawowe uprawy sadownicze) i 660 zł/ha (ekstensywne uprawy sadownicze),
Pakiet 11. - 617 zł/ha,
Pakiet 12.- 428 zł/ha.

W przypadku obu poddziałań płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:

- 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
- 50% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
- 25% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha do 150 ha.

Beneficjent:

- rolnik który spełnia definicję rolnika aktywnego zawodowo.


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!

POZYSKUJEMY DOTACJE NA ROLNICTWO
EKOLOGICZNE Z PROW !!!KONTAKT Z EKSPERTEM:


Specjalista ds. dotacji
ERYK FASTYN
Tel.kom: +48 537 030 455
Tel.kom: +48 695 747 820

e-mail: kontakt@prow.com.pl

PROW: Śląskie, Łódzkie, Lubelskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Małopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Podkarpackie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Opolskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie.

PROW: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AGRO INNOWACJE – POZYSKUJEMY DOTACJE Z PROW !!!