Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

PŁATNOŚCI DLA OBSZARÓW
Z OGRANICZENIAMI NATURALNYMI LUB INNYMI SZCZEGÓLNYMI OGRANICZENIAMI (ONW)


Cele szczegółowe i cele przekrojowe Działanie Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami przyczynia się bezpośrednio do realizacji Priorytetu 4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem, a w szczególności celu szczegółowego:

Oprócz głównego celu szczegółowego (powyżej), działanie Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami będzie przyczyniało się również pośrednio do realizacji innych celów szczegółowych w ramach priorytetu 4. tj.:

Działanie będzie przyczyniało się również do realizacji priorytetu 5 wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Działanie będzie realizować także cele przekrojowe polityki rozwoju obszarów wiejskich w zakresie środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu i przystosowania się do nich.

Poddziałania:

1. Płatności dla obszarów górskich (ONW typ górski).
2. Płatności dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny).
3. Płatności dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny).

Stawki płatności:

- ONW Górskie - 450 zł/ha/rok;
- ONW Strefa nizinna I - 179 zł/ha/rok; Strefa nizinna II - 264 zł/ha/rok;
- ONW Specyficzne - 264 zł/ha/rok.

Płatności ONW podlegają degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą. Płatność jest przyznawana w zależności od powierzchni obszarów ONW w gospodarstwie:

- 1 - 50 ha -100% płatności;
- 50,01 - 100 ha - 50% płatności;
- 100,01 - 150 ha - 25 % płatności.

Beneficjent:

- rolnik który spełnia definicję rolnika aktywnego zawodowo.


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PROW 2014-2020 !!!KONTAKT Z EKSPERTEM:


Specjalista ds. dotacji
ERYK FASTYN
Tel.kom: +48 537 030 455
Tel.kom: +48 695 747 820

e-mail: kontakt@prow.com.pl

PROW: Śląskie, Łódzkie, Lubelskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Małopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Podkarpackie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Opolskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie.

PROW: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AGRO INNOWACJE – POZYSKUJEMY DOTACJE Z PROW !!!