Ponad 200
POZYSKANYCH DOTACJI !

82,6% SKUTECZNOŚCI !!!

DZIAŁANIE
ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNE


Istotą działania jest promowanie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami (w celu ochrony gleb, wód, klimatu), ochrony cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków ptaków, różnorodności krajobrazu oraz ochrony zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich, a także ochrony różnorodności krajobrazu.

Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne PROW 2014-2020 jest w dużej części kontynuacją dotychczasowego podejścia. Nowe rozwiązania uwzględniają jednak aktualną ocenę SWOT i zawierają elementy silniej ukierunkowujące wsparcie na specyficzne, zróżnicowane terytorialnie potrzeby i presje środowiskowe. Wzięto także pod uwagę doświadczenia pozwalające poprawić efektywność i ograniczyć poziom błędów w stosunku do analogicznych pakietów PROW 2007-2013. Istotnie zmodyfikowano i rozszerzono zakres wymogów, podnosząc poziom ambicji, m.in. z uwagi na zwiększenie poziomu wymogów wynikających z „zazielenienia” płatności bezpośrednich. Wzięto pod uwagę znaczenie tego działania dla realizacji wszystkich trzech celów przekrojowych Programu, w tym celu klimatycznego.

Działanie zostało zaplanowane jako jeden z komponentów realizujących strategiczne unijne i krajowe cele środowiskowe, uwzględniając przy tym gospodarcze i społeczne znaczenie rolnictwa w kontekście rosnącego zapotrzebowania na surowce rolne oraz wciąż duże znaczenie działalności rolniczej dla zatrudnienia i rozwoju terytorialnego w Polsce.

Uwzględnienie zróżnicowania polskiego rolnictwa

Rozwój polskiego rolnictwa charakteryzuje dwutorowość. Tradycyjnej, ekstensywnej gospodarce rolnej szczególnie ważnej dla zachowania obszarów cennych przyrodniczo towarzyszy tendencja do intensyfikacji produkcji, szczególnie na obszarach o korzystnej strukturze rolnictwa. Zostało to uwzględnione poprzez wyodrębnienie pakietów przyrodniczych ukierunkowanych na obszary Natura 2000 i poza nimi (Pakiety 4 i 5) oraz pakietów skierowanych głównie do gospodarstw o intensywnej produkcji (Pakiety 1 i 2). Zachowaniu tradycyjnych sadów odmian drzew owocowych oraz zasobów genetycznych roślin i zwierząt służą trzy odrębne Pakiety (odpowiednio 3, 6 i 7).

Wkład w cele klimatyczne Programu

W trakcie projektowania działania zidentyfikowano i uwzględniono w poszczególnych pakietach wymogi (praktyki) przeciwdziałające zmianom klimatu, jak i przyczyniające się do adaptacji sektora do tych zmian. Kluczowe, promowane w ramach działania praktyki mitygacyjne, to: zachowanie trwałych użytków zielonych (wszystkie pakiety), poprawa bilansu materii organicznej, w tym poprzez płodozmian (Pakiet 1), międzyplony jako okrywa glebowa na obszarach OSN, obszarach zagrożonych erozją oraz o niskiej zawartości próchnicy (Pakiet 2), optymalizacja nawożenia m.in. poprzez plan nawozowy (Pakiet 1), ekstensyfikacja produkcji, na obszarach Natura 2000 i poza nimi (Pakiet 4 i 5), zachowanie starych sadów tradycyjnych (Pakiet 3). Do poprawy odporności sektora na zmiany klimatyczne przyczyniać się będą wszystkie spośród ww. praktyk przeciwdziałających utracie (lub prowadzące do zwiększenia) zawartości substancji organicznej i przeciwdziałające procesom erozyjnym gleb, a także zachowanie zasobów genetycznych roślin i zwierząt (Pakiet 6 i 7). Ograniczeniu ulegnie również zanieczyszczenie powietrza poprzez zmniejszenie uwalniania do atmosfery tlenków azotu związanych z nadmiernym i nieracjonalnym stosowaniem nawozów zawierających azot.

Wkład działania w przeciwdziałanie erozji gleb

Jeden z pakietów tego działania, Pakiet 2. Ochrona gleb i wód jest dedykowany obszarom szczególnie narażonym na procesy erozji wodnej gleb. Także inne pakiety tego działania, w szczególności Pakiet 1, oraz inne działania Programu, tj. Rolnictwo ekologiczne, Zalesiane i tworzenie trenów zalesionych oraz Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami będą miały podobne oddziaływanie, głównie poprzez promowanie prawidłowego zmianowania, dywersyfikacji upraw, międzyplonów, zachowania trwałych użytków zielonych (TUZ), elementów krajobrazu, zalesianie terenów podatnych na erozję oraz utrzymanie rolniczego gospodarowania gruntami zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej. Projektując to działanie uwzględniono także komplementarne oddziaływanie w tym zakresie instrumentów I filara WPR, w tym, w szczególności, normy GAEC 4 (Minimalna pokrywa glebowa) oraz GAEC 5 (Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki danego miejsca w celu ograniczenia erozji), a także wymogi w zakresie dywersyfikacji upraw i obszarów proekologicznych w ramach „zielonego” komponentu systemu wsparcia bezpośredniego.

Wkład w realizację celów Natura 2000

Działanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne, a w szczególności Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000, którego celem jest ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i gatunków ptaków na obszarach Natura 2000 wpisuje się, poprzez ukierunkowanie wsparcia na konkretne cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków w realizację określonych w PAF głównych działań priorytetowych tj.: „Poprawa stanu siedlisk przyrodniczych poprzez prowadzenie ekstensywnego sposobu użytkowania (…)”, „Zaniechanie eksploatacji siedlisk ze względu na ich wymogi ochrony”, „Monitoring programu rolnośrodowowiskowego na obszarach Natura 2000”. Ponadto, pakiet ten przyczyni się również do realizacji działań priorytetowych dla sieci Natura 2000 – siedliska i gatunki terenów rolniczych i leśnych, poprzez następujące działania PAF: „Odtwarzanie siedlisk przyrodniczych poprzez usuwanie nalotu drzew i krzewów z terenów nieleśnych”, „Odtwarzanie siedlisk przyrodniczych poprzez usuwanie gatunków ekspansywnych i obcych gatunków inwazyjnych”, „Zachowanie siedlisk łąkowych chronionych w ramach Dyrektywy siedliskowej na terenach obszarów OSO i OZW”, „Zachowanie siedlisk ptaków na terenach rolnych obszarów OSO i OZW” oraz do realizacji określonych w ramach PAF działań w zakresie działań priorytetowych dla sieci Natura 2000 – siedliska i gatunki terenów podmokłych, w tym torfowisk poprzez realizację: „Odtwarzanie siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków poprzez poprawę stosunków wodnych”, „Odtwarzanie siedlisk przyrodniczych poprzez usuwanie nalotu drzew i krzewów z terenów nieleśnych”, „Odtwarzanie siedlisk przyrodniczych poprzez koszenie trzciny”.

Zaprojektowane pakiety przyrodnicze w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego są także ukierunkowane na ochronę cennych siedlisk zarówno na obszarach Natura 2000, jak i poza nimi. Wsparcie to w dużej części trafi na obszary o szczególnych walorach przyrodniczych, które w Polsce związane są z: (1) tradycyjną gospodarką rolną w regionach o mozaikowatej strukturze rolnictwa, (2) wysokim udziałem trwałych użytków zielonych, (3) występowaniem obszarów mokradłowych, których duża część położona jest na obszarach Natura 2000.

Należy podkreślić, że „horyzontalnym” wymogiem, tj. obowiązującym we wszystkich pakietach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego, sprzyjającym zachowaniu walorów przyrodniczych obszarów rolniczych, jest zachowanie powierzchni trwałych użytków zielonych i elementów krajobrazu nieużytkowanych rolniczo, stanowiących ostoje dzikiej przyrody.

Wkład w realizację Dyrektywy azotanowej i Ramowej dyrektywy wodnej

Realizacja działania, w szczególności Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone, jak i Pakietu 2. Ochrona gleb i wód (którego obszar wdrażania zostanie rozszerzony po wejściu w życie zaktualizowanych Planów zarządzania wodami w dorzeczach), wniesie wkład w realizację celów Dyrektywy azotanowej i Ramowej dyrektywy wodnej z uwagi na pozytywny wpływ na jakość wód. Realizacja wymogów w ramach tych pakietów, a także wymóg ekstensyfikacji w Pakietach 4 i 5, umożliwi racjonalne i efektywne gospodarowanie składnikami mineralnymi oraz ograniczenie ich strat, co w efekcie wpłynie na zmniejszenie presji zanieczyszczenia azotem i fosforem wód powierzchniowych (spływ) i podziemnych (wymywanie), co przyczyni się do realizacji celów określonych w Ramowej dyrektywie wodnej.

Uzasadnienie rezygnacji z wybranych pakietów działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013

Pakiety w ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego stanowią w większości kontynuację analogicznych pakietów wdrażanych w ramach działania Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013. Korzystając jednakże z doświadczeń z wdrażania działania Program rolnośrodowiskowy uległy one pewnym modyfikacjom. Wzmocniono ukierunkowanie terytorialne, w tym uwzględniono szczególne potrzeby obszarów Natura 2000 (w tym obszarów specjalnej ochrony ptaków), parków narodowych, obszarów narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN), obszarów narażonych na występowanie czynników erozyjnych, obszarów o niskiej zawartości próchnicy w glebie. Zmodyfikowano wymogi dla poszczególnych pakietów działania, silniej ukierunkowując je na zidentyfikowane potrzeby i presje środowiskowe.

Pakietem wdrażanym w ramach PROW 2007-2013, z którego kontynuowania w PROW 2014-2020 zrezygnowano, m.in. ze względu na niewielkie zainteresowanie beneficjentów, jest Pakiet 9. Strefy buforowe, w ramach którego wspierane były strefy buforowe oraz miedze śródpolne. Miedze śródpolne są jednak jednym z elementów obszarów proekologicznych (EFA) w ramach zazielenienia. Są to miedze o szerokości od 1 m do 20 m, będące w dyspozycji rolnika, na których nie może być prowadzona produkcja rolna, a które położone są na gruncie ornym lub przylegają dłuższą krawędzią do gruntu ornego. Natomiast strefy buforowe wzdłuż cieków wodnych o szerokości odpowiednio: 5 m w przypadku stosowania obornika i 10 m w przypadku stosowania gnojowicy i 20 m od ujęć wody pitnej są obowiązkową normą w ramach Dobrej Kultury Rolnej (DKR 1).

Nie zaproponowano również pakietu ukierunkowanego na ochronę siedlisk lęgowych zagrożonych gatunków ptaków poza obszarami Natura 2000, co wynika z konieczności skoncentrowania dostępnych środków Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego przede wszystkim na obszary Natura 2000, ze względu na ich priorytetowe znaczenie. Niemniej jednak przestrzeganie zasad ochrony lęgowisk ptaków jest wymogiem objętym zasadą wzajemnej zgodności, której podlegają wszyscy rolnicy otrzymujący płatności bezpośrednie oraz pośrednio będzie realizowany poprzez wsparcie siedlisk przyrodniczych.

Utrzymanie kluczowej roli doradców rolnośrodowiskowych

W ramach Działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego zostały również wykorzystane pozytywne doświadczenia z funkcjonowania systemu doradztwa rolnośrodowiskowego. Jednym z wymogów w ramach wszystkich pakietów jest obowiązek posiadania planu działalności rolnośrodowiskowej oraz w przypadku pakietów przyrodniczych ekspertyzy przyrodniczej (z wyjątkiem ekstensywnego użytkowania na obszarach specjalnej ochrony ptaków - OSO). Wzorem lat ubiegłych plan ten będzie przygotowywany przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, a dokumentacja przyrodnicza przy udziale eksperta przyrodniczego, których zadaniem jest również informowanie beneficjentów oraz udzielanie porad mających na celu jak najlepsze i najefektywniejsze wdrożenie działania w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Ich rola jest szczególnie ważna w procesie edukowania beneficjentów działania, który jest istotnym elementem przyczyniającym się do efektywnego wykorzystywania środków.

Poddziałania

1. Płatności w ramach zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych:

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone;
Pakiet 2. Ochrona gleb i wód;
Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych;
Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000;
Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

2. Wsparcie ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie:

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie;
Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Stawki płatności

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone: 400 zł/ha.

- 100% stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha gruntów ornych.

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód: 543 zł/ha (dotyczy międzyplonów) i 450 zł/ha (dotyczy pasów ochronnych na stokach o nachyleniu powyżej 20%).

-100% stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,10 ha do 10 ha;
- 50% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 10 ha do 20 ha.

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych: 1964 zł/ha.

- 100% stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,10 ha do 10 ha;
- 50% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej  10 ha do 20 ha.

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000:

Stawka płatności uzależniona jest od ekstensywnego użytkowania na OSO: 589 zł/ha, występowania gatunków ptaków tj.: rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki): 842 zł/ha, wodniczki: 1169 zł/ha, dubelta (a także kulika wielkiego): 1048 zł/ha) oraz typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1277 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1209 zł/ha, murawy: 1300 zł/ha, półnaturalne łąki wilgotne: 874 zł/ha, półnaturalne łąki świeże: 1072 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha  (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).

- 100% stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
- 50% stawki podstawowej -  za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
- 25% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 100 ha do 150 ha.

Dla obszarów Natura 2000 położonych w granicach Parków Narodowych nie stosuje się degresywności i limitów powierzchni wspieranej.

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000.

Stawka płatności uzależniona jest od typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe:

1277 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1209 zł/ha, murawy: 1300 zł/ha, półnaturalne łąki wilgotne: 874 zł/ha, półnaturalne łąki świeże:1072 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).

- 100% stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,10 ha do 10 ha;
- 50% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 10 ha do 20 ha.

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

Stawka płatności: 750 zł/ha (w przypadku uprawy), 1000 zł/ha (w przypadku wytwarzania nasion/materiału siewnego).

- 100% stawki podstawowej - za powierzchnię od 0,10 ha do 10 ha;
- 50% stawki podstawowej - za powierzchnię powyżej 10 ha do 20 ha.

Płatność przysługuje do maksymalnej powierzchni 5 ha dla poszczególnych gatunków/odmian roślin uprawnych.

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Bydło - 1600 zł/szt., konie - 1550 zł/szt. (klacze zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim) i 1900 zł/szt (pozostałe rasy), owce - 360 zł/szt., świnie - 1140 zł/szt., kozy - 580 zł/szt.

Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna przysługuje do maksymalnej liczby zwierząt w jednym stadzie tj.: (i) krów: 100 sztuk; (ii) loch tej samej rasy: 70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej, 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej oraz 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej.

Beneficjent:

- rolnik


UMÓW SIĘ NA BEZPŁATNE KONSULTACJE!

POZYSKUJEMY DOTACJE Z PROW 2014-2020 !!!KONTAKT Z EKSPERTEM:


Specjalista ds. dotacji
ERYK FASTYN
Tel.kom: +48 537 030 455
Tel.kom: +48 695 747 820

e-mail: kontakt@prow.com.pl

PROW: Śląskie, Łódzkie, Lubelskie, Wielkopolskie, Dolnośląskie, Mazowieckie, Małopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie, Podkarpackie, Lubuskie, Świętokrzyskie, Opolskie, Warmińsko-Mazurskie, Pomorskie, Zachodnio-Pomorskie.

PROW: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

AGRO INNOWACJE – POZYSKUJEMY DOTACJE Z PROW !!!